Wednesday, November 23, 2011

Pengertian Usul Fiqh


Usul Fiqh dilihat dari nama dan laqob (gelarannya) untuk suatu cabang ilmu yang dikenali dan boleh kita ertikan bahawasanya Usul Fiqh adalah suatu cabang ilmu yang membahaskan dalil-dalil fiqh secara umum dan cara bagaimana mengambil faedah dari dalil tersebut malah Usul Fiqh juga membahas keadaan orang yang mengambil faedah tadi.[1]

Dalam pengertian di atas mengandungi 3 perbahasan dari perbahasan-perbahasan ilmu Usul yang empat (4) iaitu:

  1. Dalil Fiqh Yang Umum” iaitu dalil-dalil yang ada dalam syariat yang disepakati dan
  2. Cara bagaimana mengambil faedah dari dari umum tersebut” yakni menetapkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat, maksudnya adalah cara-cara mengambil dalil. Misalnya dalil yang bersifat umum dan yang berupa larangan, yang masih umum atau khusus, yang mutlak atau muqayad (ada pengikatnya), menyeluruh dan yang dijelaskan.
  3. “Keadaan orang yang berdalil" iaitu ahlul ijtihad. Termasuk dalam perbahasan ini, perbahasan tentang pertentangan 2 dalil dan juga cara merojihkan dalil tersebut dan juga perbahasan fatwa kerana ini di antara pengkhususan ahlul ijtihad dan juga termasuk di dalamnya perbahasan tentang taklid kerana orang bertaklid itu mengikuti ahlul ijtihad.

Satu perbahasan dalam ilmu usul yang tidak tercangkup dalam pengertian di atas iaitu perbahasan tentang HUKUM-HUKUM" kerana perbahasan Usul Fiqh adalah perbahasan tentang Dalil-Dalil. Sehingga perbahasan hukum dengan tinjauan ini dianggap sebagai pendahuluan dari pendahuluan ilmu Usul Fiqh yang tidak masuk dalam perbahasan Usul Fiqh.

Bagaimanapun, perbahasan ilmu ini ada empat (4) iaitu Dalil-Dalil, Cara Berdalil, Ahlul Ijtihad dan Hukum-Hukum. Jika diperhatikan kita akan mendapati pembahasan hukum itu di antara perbahasan-perbahasan yang ada dalam ilmu ini. Sama saja disebutkan dalam pengertian untuk Usul Fiqh tersebut atau tidak disebutkan. Ia sama sahaja dianggap perbahasan untuk ilmu usul ini atau tidak.

Pengertian Usul Fiqh pula ditinjau dari susunan katanya pengertian mencakupi kata “Usul” dan kata “Fiqh”.

Kata Usul (اصول) di dalam Bahasa Arab diambil dari kata tunggalnya “Asal” (اصل)

Malah pengertian secara bahasa pula adalah sesuatu yang menjadi sandaran yang lain[2]. Menurut istilah digunakan secara umum pengertianya adalah Dalil. semisal ucapan kita “Asal dari permasalahan ini adalah kitab (al Qur’an) dan as-Sunnah maksudnya adalah dalil dari perbahasan ini adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Walaupun terkadang digunakan dengan makna yang lain, hanya saja dalam usul fiqh yang digunakan asal yang bermakna Dalil [3].

Adapun kata Fiqh secara bahasa bermakna pemahaman dan digunakan dengan makna ilmu dan kepandaian [4]. Secara istilah adalah suatu ilmu membahaskan tentang hukum-hakam syariat yang berkaitan dengan amal yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci [5].

[Kitab Ma’alim Usul Fiqh]

Penterjemah : Abu Ahmad al Astary al Maidany


[1] .lihat : kitab Qowaidul Usus:21 dan Syarah Kaukib Munir:1/44

[2] .lihat kitab Misbah Munir:16

[3] .lihat kitab Syarah Kaukib Munir:1/39.

[4] .lihat Kitab Mujmal Lughah:2/703, Kitab Asas Balaghah:346, Lisanul Arab:13/522-523, Masobih Munir:479, Mu’jam Wasit:2/698 dan untuk tambahan lihat pembahasan tentang pengertian Fiqh oleh Doktor Umar Abdul Aziz. Dhomnu Majlatil Buhus Fiqhiyyah Al-Mu’asyirah. Bahagian pertama:155-157.

[5] .lihat Mukhtasor Ibnu Lahm:31, Syarah Kaukib Munir:1/41, al-Madhol ila Mazhabil Imami Ahmad:57.

0 bisik bicara untuk @NjaNG: